Waar staan onze politieke partijen als het om de vrouwenzaak gaat?

0
433

Een salariskloof, een zeer laag percentage vrouwen op topposities en een hoog percentage vrouwen in deeltijdwerk zorgen voor aanhoudende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met de verkiezingen in aantocht rijst de vraag wat politieke partijen van plan zijn om de situatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Metabanenzoekmachine Joblift onderzocht wat de verkiezingsprogramma’s van de 10 grootste partijen over dit onderwerp melden.

Verlof
De geboorte van een kind gaat door de grote verschillen in verlof vaak ten koste van de vrouwelijke carrière. GroenLinks doet het meest ambitieuze voorstel hier verandering in te brengen door het kraamverlof voor vaders van 2 dagen naar 4 weken te willen verhogen en 2 maanden betaald ouderschapsverlof bovenop de bestaande regeling te geven. De Partij voor de Dieren (PvdD) en de PvdA zijn voor 3 maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders; iets wat D66 ook voorstelt tegen 70% van het loon. Minder ambitieus zijn het CDA (3 maanden extra ouderschapsverlof onder beide ouders te verdelen) en de Christen Unie (10 dagen ouderschapsverlof in plaats van de huidige 2). De SP blijft vaag door te stellen het vaderschapsverlof te willen verlengen in overleg met de sociale partners.

Kinderopvang
Goede en betaalbare kinderopvang zorgt er vanzelfsprekend voor dat vrouwen de mogelijkheid krijgen meer te gaan werken. PvdD en GroenLinks willen het gratis beschikbaar stellen. Het CDA en de SP willen kinderen recht geven op een aantal dagdelen voorschool of kinderopvang. De VVD en D66 stellen een verhoging van de kinderopvangtoeslag voor. De ChristenUnie is daar juist tegen en wil een beperking van de toeslag tot het eerste kind. De SGP wil dat kinderopvangtoeslag beperkt wordt tot situaties van overmacht of sociale noodzaak. Ondersteuning voor 2-verdieners willen ze daarmee uitsluiten.

De kloof
Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is een andere belangrijke factor die ervoor kan zorgen dat vrouwen sneller van een carrière afzien. Slechts 4 partijen spreken zich uit voor gelijk salaris voor hetzelfde werk. D66 en Partij voor de Dieren willen dit, maar laten in het duister hoe ze dat gaan bereiken. GroenLinks en de PvdA zijn hier duidelijk over: zij willen het principe van gelijke beloning respectievelijk via een nieuw sociaal akkoord en door wettelijke vastlegging afdwingen.

Topvrouwen
Bovenstaande factoren zorgen er mede voor dat het aandeel vrouwen op topposities nog altijd erg laag is. Hoe staan partijen tegenover het forceren van een hoger percentage middels positieve discriminatie? De VVD is de enige partij die zich in haar verkiezingsprogramma duidelijk tegen een wettelijk verplicht quotum uitspreekt. Anders zien dit GroenLinks en de PvdA, die quota van respectievelijk 33% en 30% voor zowel de private als publieke sector nastreven. D66 streeft ernaar 30% van de belangrijke maatschappelijke posities met vrouwen te hebben opgevuld in 2021. Ook D66 en SP zijn voor verplichte verantwoording over het diversiteitsbeleid van overheidsorganisaties. De PvdD is niet geheel duidelijk door slechts te stellen dat de overheid ervoor moet zorgen dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling van de samenleving is.

Samenvattend
De meest uitgesproken en concrete partijstandpunten voor het verbeteren van de vrouwelijke positie op de arbeidsmarkt heeft GroenLinks. Ook PvdA, D66, SP en de PvdD spreken zich duidelijk uit voor verbetering, maar doen dit gematigder, minder concreet of niet op alle hierboven besproken onderwerpen. Voor de overige partijen heeft dit thema duidelijk minder prioriteit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here